Takeoff Reports

Wtyczka Takeoff Reports umożliwia utworzenie pliku obmiaru w oparciu o geometrię oraz właściwości pliku IFC. Obmiary sporządzone we wtyczce można wyeksportować do pliku Excel, bądź zachować je jako oddzielny zewnętrzny plik, zawierający przechwycone dane, które ponownie można załadować do wtyczki i wykorzystywać za jej pomocą.

Wtyczkę tworzą 4 główne zakładki funkcjonalne: Obmiary, Widok, Geometria i Właściwości. Zakładka Obmiary przeznaczona jest do pobierania obmiarów wykonanych bezpośrednio na geometrii otwartego modelu IFC. To tu także umiejscawiane są obmiary zrealizowane w inny sposób (pochodzące z zakładek „Geometria” oraz „Właściwości”). W zakładce Obmiary można też tworzyć grupy obmiarów, modyfikować je, a także porządkować kolejność utworzonych pomiarów. Zgromadzone w tej zakładce dane będą mogły później być wyeksportowane do pliku.

Kup wtyczkę Takeoff Reports w sklepie BIMvision

W zakładce Widok można sprawdzić, jakie obmiary zostały pobrane i jakie są ich wartości. Możemy podglądnąć obiekty czy ich grupy wraz z obmiarami (Pokaż obmiary), bądź zaznaczyć/wyświetlić zmierzone czy niezmierzone obiekty.

Takeoff Reports 2 1

Zakładka Geometria służy do generowania automatycznych pomiarów na podstawie geometrii elementów modelu. Można je następnie przenieść do zakładki Obmiary. Pomiarów można dokonać definiując typ obmiaru oraz posługując się jedną z 5 opcji wyboru elementów: Wszystkie, Zaznaczone, Aktywne, Widoczne lub z zastosowaniem Własnego Selektora.

Takeoff Reports 3 1

Zakładka Właściwości pozwala na dodanie do obmiarów wartości pochodzących z właściwości pliku IFC. Po dokonaniu wyboru z listy elementów, które chcemy uzyskać i ich właściwości, przenosimy je do zakładki Obmiary.

Takeoff Reports 4 1

Wyniki obmiarów zgromadzone w zakładce Obmiary można wyeksportować do pliku Excel bądź pliku natywnego z rozszerzeniem .takeoff. Tak utworzony szablon możemy potem zaimportować do wtyczki w celu dalszej modyfikacji czy weryfikacji.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision