IFC Edit

Wtyczka IFC Edit umożliwia edycję i modyfikację informacji zawartych we właściwościach pliku IFC. Można dodawać, zmieniać lub usuwać właściwości lub zestawy właściwości elementów dostępnych w pliku. Po dokonaniu zmian, plik można wyeksportować jako nowy plik IFC, z uaktualnioną zawartością informacyjną.

Sekcję IFC Edit tworzą 3 przyciski: Edytuj, Eksport i Otwórz ostatni eksport.

  • Edytuj – zawiera w rozwijalnym menu opcję Dodaj zestaw właściwości. Wybór tej opcji spowoduje pojawienie się okna edycji, umożliwiającego wprowadzenie wymaganych danych.
  • Eksport – pozwala na eksport zmodyfikowanego pliku do nowego pliku IFC
  • Otwórz ostatni eksport – umożliwia otwarcie ostatnio utworzonego pliku z zapisanymi zmianami

Kup wtyczkę IFC Edit w sklepie BIMvision

Zmian właściwości i zestawów właściwości można też dokonywać z poziomu panelu właściwości. Klikając prawym klawiszem myszy w dowolny zestaw właściwości bądź samą właściwość uzyskujemy opcje poniższe:

Dla zestawu właściwości
Dla właściwości

Po wybraniu którejś z możliwości można:

1/ wprowadzić odpowiednie zmiany do okna edycji zestawu właściwości lub właściwości (EDIT)

Edycja zestawu właściwości
Edycja właściwości

2/ dodać zestawy właściwości lub nowych właściwości do istniejących zestawów (ADD)

Dodawanie zestawu właściwości
Dodawanie właściwości

3/ usunąć zestawy właściwości bądź pojedyncze właściwości z zestawów (DELETE)

Usuwanie zestawu właściwości
Usuwanie właściwości

Wprowadzone w ten sposób zmiany można wyeksportować do nowego pliku IFC przyciskiem Eksport

Uwaga!
Nie można zmienić bądź usunąć atrybutów elementów takich jak numery GUID czy zdefiniowany typ.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision