IFC Edit

Wtyczka IFC Edit umożliwia edycję i modyfikację informacji zawartych we właściwościach pliku IFC. Można dodawać, zmieniać lub usuwać właściwości lub zestawy właściwości elementów dostępnych w pliku. Po dokonaniu zmian, plik można wyeksportować jako nowy plik IFC, z uaktualnioną zawartością informacyjną.

Sekcję IFC Edit tworzą 3 przyciski: Edytuj, Eksport i Otwórz ostatni eksport.

  • Edytuj – zawiera w rozwijalnym menu opcję Dodaj zestaw właściwości. Wybór tej opcji spowoduje pojawienie się okna edycji, umożliwiającego wprowadzenie wymaganych danych.
  • Eksport – pozwala na eksport zmodyfikowanego pliku do nowego pliku IFC
  • Otwórz ostatni eksport – umożliwia otwarcie ostatnio utworzonego pliku z zapisanymi zmianami

Kup wtyczkę IFC Edit w sklepie BIMvision

Zmian właściwości i zestawów właściwości można też dokonywać z poziomu panelu właściwości. Klikając prawym klawiszem myszy w dowolny zestaw właściwości bądź samą właściwość uzyskujemy opcje poniższe:

Dla zestawu właściwości
Dla właściwości

Po wybraniu którejś z możliwości można:

1/ wprowadzić odpowiednie zmiany do okna edycji zestawu właściwości lub właściwości (EDIT)

Edycja zestawu właściwości
Edycja właściwości

2/ dodać zestawy właściwości lub nowych właściwości do istniejących zestawów (ADD)

Dodawanie zestawu właściwości
Dodawanie właściwości

3/ usunąć zestawy właściwości bądź pojedyncze właściwości z zestawów (DELETE)

Usuwanie zestawu właściwości
Usuwanie właściwości

Wprowadzone w ten sposób zmiany można wyeksportować do nowego pliku IFC przyciskiem Eksport

Uwaga!
Nie można zmienić bądź usunąć atrybutów elementów takich jak numery GUID czy zdefiniowany typ.

Poznaj wszystkie wtyczki BIMvision

IFC Edit – Release notes

  • 1.1
    • The ability to edit multiple properties/property sets has been added