Inspektorzy nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest ważnym uczestnikiem procesu budowlanego. Jego rolą jest reprezentowanie inwestora w procesie budowlanym. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru według ustawy Prawo budowlane należą między innymi: sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych i zastosowanych materiałów, odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a na żądanie inwestora również kontrolowanie rozliczeń budowy.

W celu kontroli dokumentacji projektowej i kosztowej inspektor nadzoru inwestorskiego, dysponując modelem BIM obiektu budowlanego, może:

  • korzystając z przeglądarki modeli IFC (np. BIMvision), zweryfikować kompletność projektu oraz sprawdzić kompleksowość informacji zawartych w projekcie
  • sprawdzić zgodność wymiarów na modelu z wymiarami opisanymi w polu właściwości i/lub w przedmiarze robót opracowanym przez Wykonawcę
  • sprawdzenie / kontrola występowania ewentualnych kolizji przestrzennych ( clash detection )
  • szybka i łatwa kontrola postępów robót i porównania rzeczywiście wykonanych prac z planowanymi.
  • zarządzanie zmianami
  • wykonywać czynności kontrolne polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji z projektem i umową, ocenie użytych materiałów oraz wykonaniu dokumentacji fotograficznej, które mogą być realizowane z użyciem tzw. rozszerzonej rzeczywistości – AR (ang. augmented reality).
  • poprzez wykorzystanie aplikacji AR zainstalowanej na tablecie lub komórce pozwala na szybką identyfikację błędów polegających na wadliwym wykonaniu elementu odbieranego lub pominięciu wymaganych elementów zawartych w modelu BIM.

http://iks_pn.sggw.pl/PN76/A14/art14.pdf