Wtyczki BIM Vision

 

Przejdź do BIM Vision Plugin Store

Opis wtyczek BIM Vision


 

CLASH DETECTION

Przyjazne dla użytkownika i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala szybko wykryć kolizje geometryczne pojawiające się między elementami w jednym modelu lub między elementami kilku niezależnych modeli (w przypadku więcej niż 2 modeli użyj Multifile Module).

Więcej

Jak wiadomo, wykrywanie kolizji pomaga w skutecznej identyfikacji i raportowaniu błędów występujących w modelu BIM. Zmniejsza to ryzyko błędu ludzkiego, który najczęściej wykrywany jest dopiero na etapie realizacji i najprawdopodobniej spowodowałby straty i często opóźnienia w realizacji zadania.

Wtyczka Clash Detection umożliwia:

 • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami jednego modelu;
 • identyfikowanie kolizji geometrycznych między elementami kilku modeli (dla więcej niż dwóch modeli - użyj modułu Multifile);
 • wstępną selekcję sprawdzanych elementów. Możesz wybrać elementy, dla których chcesz zidentyfikować kolizje (wszystkie, aktywne, wybrane, niestandardowe wybrane, lista obiektów);
 • ograniczyć zakres wyszukiwania, definiując Epsilon **;
 • skupić się na zderzeniach o największym znaczeniu dla projektu, dzięki opcji min. objętość;
 • dokładną wizualizację miejsce kolizji - precyzyjnie pokazuje miejsce przecięcia się elementów
 • eksport raportów / list wykrytych kolizji do: Excel’a, BCF’a (za pomocą IFC Comment Plugin), wtyczki Gallery

*Aktywne = wszystkie elementy / obiekty oznaczone znakiem "v".

**Zaznaczone = elementy / obiekty wskazane w modelu i zaznaczone na zielono.

***Własny selektor = tutaj możesz wybrać elementy / obiekty, używając parametrów zdefiniowanych w modelu i wyeksportowanych do IFC.

****Lista obiektów = lista konkretnych elementów, wybierz elementy / obiekty w modelu i wybierz opcję "dodaj wybrane".

*****Epsilon - miara nakładania się elementów.

ADVANCED REPORTS

Wtyczka umożliwia opracowanie raportów zestawieniowych. Wybierz elementy modelu (wszystkie / wybrane / widoczne ) oraz właściwości, które chcesz przeanalizować. Zdefiniuj sposób grupowania i sumowania. Teraz możesz zapisać plik w formacie .xlsx (Excel).

Więcej


OBJECTS INFO

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na wyszukiwanie, grupowanie, filtrowanie i wybieranie obiektów według ich nazwy, rodzaju lub właściwości. Wtyczka dodaje nową grupę "Obiekty" na pasku poleceń.

Więcej
Znajdź

Wyszukiwanie elementów po nazwie – Umożliwia zidentyfikowanie / wyszukanie elementu, przez wyszukanie zdefiniowanego tekstu w nazwie obiektach i/lub opisie właściwości (nazwy, opisy i wartości). Opcja szczególnie przydatna w sytuacji, w której musimy szybko odnaleźć element lub grupę elementów np. o konkretnym parametrze.

 

Grupuj

Grupowanie elementów – Funkcja umożliwia grupowanie obiektów po nazwie, nazwie materiału, opisie, typie IFC, Tag użytkownika.

 

Filtruj

Pozwala na wyfiltrowanie elementów o konkretnych parametrach zdefiniowanych w modelu dla poszczególnych elementów (np. słupy o wysokości większej niż 4m). w kilku krokach jesteśmy w stanie odnaleźć wszystkie elementy o interesującym nas zestawie cech.

Wybierz

Pokazuje właściwości dla wskazanego elementu. Użytkownik sam wybiera zestaw cech elementu, które są dla niego najbardziej istotne z punktu widzenia analizy projektu. Użytkownik może zdefiniować i zapisać kilka list właściwości np. w zależności od rodzaju elementów poddawanych analizie.

IFC COMMENTS / BCF

Wtyczka powstała w celu usprawnienia współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego umożliwiając przepływ informacji w powiązaniu z modelem IFC. Obecnie wspieramy też format wymiany danych BCF v1.

WięcejMODUŁ MULTIFILE

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na wczytanie i prezentację w jednym widoku kilku modeli IFC w tym samym czasie.

Więcej

Wtyczka umożliwia nam:

 • wczytanie i prezentację modeli IFC dotyczących kilku branż dla jednego projektu
 • scalanie elementów po Global ID, piętrze, nazwie
 • wyłączanie (odładowywanie) modeli

Korzystając z opcji zapisu do formatu *.BVF mamy też możliwość zapisania wszystkich otworzonych plików IFC do jednego pliku. Otwierając go ponownie znajdziemy wszystko w jednym miejscu, zarówno wszystkie pliki IFC jak i naniesione uprzednio komentarze.

GALLERY

To rozszerzenie BIM Vision pozwala zapisać i załadować widoki niestandardowe, zmieniać kolory elementów IFC i łatwo wykonywać zrzuty ekranu z bieżącego widoku.

Więcej
Zapisane widoki

Po zapisaniu widoku dzięki opcji „Zapisane widoki”, główne opcje wyświetlania BIM Vision (pozycja kamery, ustawienia wyświetlacza) i stan wszystkich elementów IFC (aktywny, widoczny, przejrzysty, selekcja elementów, kolory) zostanie zapamiętany. Co więcej mamy możliwość zapisania miniatury widoku i umieszczenia jej w galerii podglądów. Po wybraniu konkretnego poglądu, wszystkie zapisane dane zostaną przywrócone. My zaś wrócimy do ustawień zdefiniowanych dla widoku.

 

Zrzut z ekranu

Opcja „Zrzut z ekranu” umożliwia wykonanie zrzutu z ekranu bieżącego widoku i zapisanie go do pliku graficznego PNG / BMP lub bezpośrednio skopiować do schowka. Plik ten możesz teraz wysłać wraz z pytaniem do projektanta.

 
Ustaw kolor

Dla lepszej koordynacji i kontroli nad projektem powstało narzędzie „Ustaw kolor” , pozwalające na dowolną zmianę kolorów dla wskazanych elementów. Zmiana koloru nie zachowuje się na stałe, chyba że zapiszesz widok, który zapamięta dotychczasowe ustawienia (jak wyżej).

 


IFC PREVIEW

Po wybraniu pliku IFC, wyświetla jego podgląd w okienku podglądu Eksploratora Windows.

Więcej
Wtyczka dodaje także przycisk „Zmień podgląd” na pasku poleceń, który pozwala zastąpić domyślny podgląd widokiem wybranym przez użytkownika (widok aktualny).

STL EXPORTER

Ta wtyczka dedykowana jest możliwości eksportowania plików w formacie STL (tj. na potrzeby drukowania przestrzennego).

Więcej
STL EXPORTER

Wtyczka umożliwia Ci wybór: które obiekty chcesz eksportować (wybrane, widoczne , wszystkie), jakie elementy należy pominąć, skali . Elementy mogą być eksportowane do jednego lub kilku plików. Możesz też wybrać typ pliku: Binarny lub ASCII.


MATERIAL TRACKING SYSTEM PLUGIN

To rozszerzenie BIM Vision pozwala na grupowanie obiektów zależnie od ich właściwości i danych zapisanych w plikach CSV. Możesz wybierać, zmieniać widoczność i kolory dla poszczególnych grup. Możesz również edytować grupy i przypisywać do nich elementy w BIM Vision.

Wtyczka ta powstała na życzenie jednego z naszych klientów w celu usprawnienia procesu zarządzania etapem projektowym i produkcyjnym dla realizacji konstrukcji stalowych

Więcej

Batching

Obiekty są pogrupowane zależnie od wartości cechy zdefiniowanej w polu właściwości „USER FIELD_4” w grupie właściwości „BIM”. Funkcja służy możliwości podglądu podziału całej realizacji na etapy (fazy realizacji projektu)

 

Real-time

Obiekty są pogrupowane w zależności od pliku CSV. Jest to plik txt zawierający GUID i status obiektu. Identyfikator GUID jest porównywana z wartością cechy "GUID" w grupie właściwości "BIM". Gdy obiekt nie należy do żadnej grupy zostanie dodany do kategorii "status nieznany". Tylko kategorie z obiektami, które są obecne w pliku IFC są dodawane. Gdy plik CSV jest w tym samym katalogu i ma taką samą nazwę jak plik IFC, zostanie on załadowany automatycznie. Można również załadować plik CSV ręcznie.

 

 

 

BIMserver.center

Integracja BIM Vision z platformą BIMserver.center umożliwia pracę z ponad 50 różnymi aplikacjami w otwartym obiegu pracy BIM (z otwartymi standardami jak IFC). Za pomocą wtyczki możesz: zalogować się bezpośrednio do serwera, wybrać bieżący projekt, otworzyć plik IFC i dodać go do projektu.

Więcej
BIMserver.center
Platforma BIMserver umożliwia:
 • wdrożenie wspólnej organizacji pracy w celu opracowania projektów w sposób otwarty i skoordynowany ,
 • poprawienie komunikacji między użytkownikami, ponieważ otwarte formaty można odczytać za pomocą większości narzędzi używanych do opracowywania projektów
 • możesz wygenerować model architektury za pomocą jednego narzędzia, zrobić analizę energetyczną za pomocą innego i sprawdzić wizualizację i informacje IFC za pomocą BIM Vision.
  Wtyczka BIMSDERVER jest bezpłatna.     Więcej informacji o wtyczce znajdziesz tutaj: https://store.bimvision.eu/ Więcej informacji o bimserver.center znajdziesz tutaj: https://bimserver.center/home.asp

Wtyczki BIM Vision

 

Przejdź do BIM Vision Plugin Store